paženklinti

paženklinti
pažénklinti (-yti DrskŽ; Q91, R, ) tr. K, I, J, Rtr, , ; H166,176, R40,410, 54,553, Sut, N, M, L, LL136, ŠT29 1. pažymėti, padaryti ženklą: Paženklintas daiktas H178. Ji vilko ženklu buvo pažénklinta NdŽ. Pažénklyk ežias, kur morkves pasėjai Krsn. Tavo dėželės yra pažénklytos kryželiais Vlkv. Reikia, kad būt pažénklytos telingosios [karvės] Slm. Ne vieną šimtą didžiųjų ančių rezervato darbuotojai paženklina žiemos metu sp. Mūs aves pažénklytos ausin Pns. [Berniukui] rūpėjo pempės lizdas, kurį Keršis užėjo, pirmą kartą akėdamas pernykštį arimą, ir tą vietą paženklino karkline rykšte, kad nesumindžiotų J.Avyž. Žvyruotas vieškelis perdirbtas į solidų platoką plentą ir užbaigtas taip neseniai, kad net kilometriniai stulpai dar nespėta paženklinti I.Šein. Vyčiu buvo paženklinti Vilniaus miesto Aušros vartai – taip parodant šį miestą esant Lietuvos sostine . Pagal jos (virvės) eidamas paženklina vietas, kuriose diegai būs diegamys S.Dauk. „Aš tau algos paskiriu tris avis“, – ir paženklino tais avis BsPIV126(Brt). Ant pečiais paženklintas yra kryžiumi, idant visokias priklastis, sau nu kitų padarytas, pakeltų M.Valanč. | Ketvirtasis mėnuo šienpjovinis (liepos) buvęs paženklintas liepos lapu, kas rodydavo, kad laukai ir girios lapais visiškai pasipuošė A1884,28. Kaip tenai radau balses ženklintas, teip ir čia jas paženklinau S.Dauk. Būdvardžiai turi dvi išvaizdi: vieną nepažénklintą (forma indefinita): mažas …, – antrą pažénklintą (forma definita): mažasis Jn. Visos dainos tarp 1865–1874 m. surinktos ir tais metais paženklintos BsOI,XIVpsl. | prk.: Bet šalia jo guli pageltęs ir jau juodais spuogais mirties paženklintas lapas I.Simon. Karo perkūnija šaudo vis macniaus savo žaibus, o sugriuvimai bei kraujai paženklina kelią, kur jos vėtra ėjusi Kel1877,128. Lietuvos upeliai kraujais patvino, lygius laukelius kapais paženklino IV598(Paį). Tebus paženklintas vardu tavuoju ir šitas mano dvasios sušvitimas V.Myk-Put. | refl. tr. NdŽ, : Tuo tarpu pasiženklinau keliolika medžių laivui dirbti Š. Aš buvau pasižénklinęs, dar akminų padėjęs ten to[je] vieto[je] Brs. 2. NdŽ išreikšti, parodyti: Ir tarp gerų krikščionių buvo, dabar esti ir iki sūdnos dienos bus įmaišyti pikti, Dievo tikrai nesibijantys žmonės, kaip tatai Ponas Kristus ir per kitu du prilyginimu paženklina apie tinklą žvejų ir apie svodbą BPI212. O jei kas nepaklusnus yra kalbai mūsų, per gromatą tą paženklykite, o nesimaišykite su juo, idant užgėdintas būtų Bt2PvT3,14. 3. LL101,299, ŠT12 paskirti, nurodyti: Kur pažénklins, ten ir dirbs Tvr. Buvo pažeñklyta daugest duot ZtŽ. Dieną [Jėzui nukryžiuoti] paženklino ne šventoj tieg dienoj, bet kitoj, tai yra pėtnyčioj SPII162. Nuog Christaus vadina mus krikščionimis, kuris pažénklino mus sau ant krikšto dvasia sava DP367. Tataig mumus šią dieną Viešpatis Christus kalba, jog tas metas trumpas gyvatos mūsų ne ant prabangų, nei gėrių, nei ant menkų puotų ir pompų to pasaulio mumus yra paženklintas, bet idant vynyčioje Viešpaties dirbtumbime net ik vakari DP500. Tu nuog amžių motina Dievo paženklinta SGI23. Reikia žinot septynis sakramentus ir priimdinėt juos savu metu, kad liepia ir paženklina Bažnyčia Dievo DK94. Atlikusys pakūtą, nu Viešpaties Dievo paženklintą, eina į dangų brš. 4. padaryti kryžiaus ženklą prieš ką, peržegnoti: Motina paženklino kryžiumi sodybą, pati persižegnojo . | refl.: Tasai ženklas (kryžius) ir nuodus, ir velinus atatremia tolyn, ir mokslą juodųjų kunigų gadina, ką ir Julionas Apostata prakeiktasis prityrė, norint jau užsigynęs Christaus, kad ižgąstyje tuo ženklu paženklinos DP455. \ ženklinti; apženklinti; atženklinti; įženklinti; išženklinti; nuženklinti; paženklinti; perženklinti; praženklinti; priženklinti; suženklinti; užženklinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • paženklinti — pažénklinti vksm …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • perženklinti — 1. tr. NdŽ iš naujo paženklinti. 2. refl. KII317, NdŽ klaidingai, blogai paženklinti. ženklinti; apženklinti; atženklinti; įženklinti; išženklinti; nuženklint …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkapčiuoti — ×apkapčiuoti tr. 1. apkasti, paženklinti lauko ribą: Senkapis apkapčiuotas ir apsaugotas EncVI1369. Jau apkapčiuota [laukai] Lp. Pievos buvo matininko išmatuotos ir apkapčiuotos Kp. 2. apkaupti: Jei laiku neapkapčiuosi, tiek tų kopūstų ir tebūs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apšniūruoti — ×apšniūruoti tr. 1. paženklinti įsuodinta virvele: Palauk, aš va apšniūruosiu ir ateisiu Krkš. 2. K, KŽ apvynioti, aprišti virvele. | refl. K. šniūruoti; apšniūruoti; atšniūruoti; įšniūruoti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apženklinti — tr. 1. B, R, R73,387, MŽ96, 521, N, KŽ pažymėti: Šiaudų pluoštu apženklintus kelius negal vartoti prš. Prilyginimu apženklintas D.Pošk. | refl. tr.: Kur šakotas rąstas, stavariuotas, tai apsiženklina ir kirviais aptašo Kč. 2. refl. N persižegnoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atznočinti — ×atznõčinti tr. paženklinti, pažymėti: Laivas ant to susigadino ir atznõčino vietą, į katram daikte beigs lankinį MitVI64(Mrc). znočinti; atznočinti; paznočinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atženklinti — tr. 1. pažymėti, padaryti ženklą: Skriestuvu atženklinu D.Pošk. | prk.: Įdėmėti, neguoda atženklinti LL97. 2. refl. Sut atsižegnoti: Atsiženklint kryžiu šventu SD218. 3. pažymėti, išskirti: Bet iš to dar neišpuola, kaip klieda klaidžiatikiai, jog …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškapčiuoti — ×iškapčiuoti tr. paženklinti ribas: Laukus naujai iškapčiãvo Gs. kapčiuoti; apkapčiuoti; atkapčiuoti; iškapčiuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškėlimas — iškėlìmas sm. (2) 1. pakėlimas aukštyn: Ale kas dėl rankos iškėlimo, tai suvisu kitas daiktas! Blv. 2. iškilimas (į viršų, aukštyn): Tokiu iškėlimu (žemei pašalus) gali važiuoti su dviračiu Rm. Turėjo padaryt didį iškėlimą dūmų iš miesto… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvaidyti — 1 išvaidyti tr.; Sut, N paženklinti, atvaizduoti: Ižvaidau, ižženklinu, imu vaidu, paveikslą sau darau iž ko SD103. vaidyti; atsivaidyti; išvaidyti; pasivaidyti; susivaidyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”